Strona główna

Komunikacja LoRaWAN

 • usługa wykonania mapy zasięgu LoRaWAN  więcej informacji …
 • projekty infrastruktury sieci LoRaWAN
 • opracowywanie koncepcji systemów opartych na komunikacji LoRaWAN
 • dostawa LoRaWAN Gateway (tzw. stacja bazowa)
 • dostawa sensorów LoRaWAN
 • certyfikowane urządzenia pomiarowe z wbudowaną komunikacją LoRaWAN np. liczniki energii elektrycznej z certyfikatem MiD, wodomierze, ciepłomierze, smart socket (załącz / wyłącz odbiornik energii elektrycznej)
 • zarządzanie LoRaWAN Network Serwer
 • opracowanie i produkcja sensorów LoRaWAN wg. specyfikacji klienta
 • opracowanie aplikacji użytkownika w technice LoRaWAN Application Serwer

Smart Communication

 • BPL Broadband Power Line – szerokopasmowa komunikacja TCP/IP w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • GSM 2G/3G/LTE
 • NB IoT
 • LoRa komunikacja radiowa dalekiego zasięgu (do 15km) w pasmie 868MHz o strukturze mesh
 • LoRaWAN komunikacja radiowa dalekiego zasięgu (do 15km) w pasmie 868MHz o strukturze gwiazdy
 • Przedłużanie łącza Ethernet do 3km
 • WMBUS komunikacja Wireless MBUS do radiowego odczytu urządzeń pomiarowych

Smart Metering

 • Liczniki energii elektrycznej
 • Liczniki wody
 • Podzielniki ciepła
 • Liczniki gazu
 • Analizatory / rejestratory parametrów sieci energii elektrycznej
 • Rejestratory danych pomiarowych w wizualizacją za pomocą wbudowanego serwera Web
 • Optyczne głowice USB i Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej
 • Konwertery RS485-WiFi-Ethernet
 • Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i przetwarzania danych pomiarowych

Predictive maintenance (przewidywanie remontów i defektów maszyn i urządzeń)

 • Opracowanie koncepcji i projektu systemu predictive maintenance
 • Dostawa sensorów
 • Wdrażanie systemu predictive maintenance

Internet of Things

 • System akwizycji danych z urządzeń pomiarowych wyposażonych w interfejs WMBUS
 • Terminal LoRa F8L10T
 • Terminal NB IoT 800MHz B20
 • Konwerter protokołu IEC62056-21 (dawniej IEC1107) na protokół LoRaWAN
 • Konwerter protokołu MODBUS na protokół LoRaWAN
 • Konwerter protokołu IEC62056-21 (dawniej IEC1107) na protokół MODBUS
 • Konwerter protokołu WMBUS na protokół LoRaWAN
 • Terminal TLM  – konwerter interfejsu RS485 do LoRa
 • Terminal TLM  – konwerter interfejsu Ethernet do LoRa

System Monitorowania Informacji Przestrzennej ! Nowość !

Najnowszy produkt, wykorzystujący technologię IoT (Internet rzeczy) pozwalający na akwizycję informacji z otaczającej nas przestrzeni, gromadzenie informacji oraz jej przetwarzanie w celu optymalizacji procesów, które nas otaczają.

Dzięki rozwojowi techniki pojawiły się nowe wydajne i ekonomiczne sposoby zbierania informacji – nazywamy je Internetem Rzeczy IoT (Internet of Things). Możemy w prosty sposób zebrać szereg informacji, skorelować je ze sobą i wyciągnąć wnioski. Na przykład zestawienie ze sobą zużycia energii elektrycznej, wody, gazu (ciepła) z temperaturą zewnętrzną i w pomieszczeniach oraz natężeniem oświetlenia i czujnikami obecności może powiedzieć nam wiele o efektywności użytkowania mediów. Dodatkowo możemy poprawić swój komfort i bezpieczeństwo dodając do systemu czujki przeciwpożarowe (dym, temperatura), czujki CO, CO2 (oraz innych gazów), czujki zapylenia PM2.5/PM10, czujki ruchu.

W systemie można wykorzystać poniższe urządzenia:

 • liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła
 • sensory temperatury, wilgotności, natężenia światła
 • detektory ruchu, wibracji
 • czujniki położenia – geotagowanie
 • czujniki poziomu wody w zbiornikach otwartych – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki
 • czujniki miejsc parkingowych
 • czujniki zapełnienia zbiorników, np. kosze na śmieci
 • czujniki zapylenia
 • czujniki gazu
 • konwertery protokołów, np. MODBUS-LoRaWAN
 • urządzenia wykonawcze, np. sterowniki oświetlenia LED, elektrozawory, rozłączniki
 • inne

Rzeczą łączącą wszystkie powyższe jest rozległy system transmisji danych. W naszym systemie zostało użyte rozwiązanie z dziedziny LPWAN (Low Power Wireless Area Network) w postaci systemu LoRaWAN. Komunikacja LoRaWAN dla jednej stacji bazowej LoRaWAN Gateway może objąć obszar o promieniu nawet 15 km. System monitorowania informacji przestrzennej jest systemem skalowalnym, przeznaczonym dla:

 • indywidualnych odbiorców – mieszkanie, dom (kilka, kilkanaście sensorów, jeden LoRaWAN Gateway)
 • firmy i zakłady przemysłowe (od kilku do kilkuset sensorów, jeden lub kilka LoRaWAN Gateway)
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
 • samorządy terytorialne typu Gmina
 • miasta
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Jak to działa? System monitorowania informacji przestrzennej

Sensory przekazują dane pomiarowe z rzeczywistej otaczającej nas przestrzeni do najbliższego LoRaWAN Gateway, za pomocą sieci LoRaWAN i protokołu LoRaWAN protocol. Pomiędzy sensorem a Gateway dane są szyfrowane kluczem AES 128. Gateway przekazuje dane z sensorów do Network Servare, z którym skojarzony jest. Network Server służy zarządzania infrastrukturą sensorów i gateways. Dane pomiarowe z sensorów, odpowiednio pogrupowane, trafiają do serwerów aplikacji. W serwerze (serwerach) aplikacji dane są gromadzone, przetwarzane i wizualizowane. Aplikacje mogą działać na komputerach lub urządzeniach mobilnych.
Jesteśmy przedstawicielem na Polskę

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy ZTelemetry Ltd. http://www.ztelemetry.com W ramach współpracy z firmą ZTelemetry oferujemy na rynek Polski następujące produkty:

 • Głowice optyczne USB oraz Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej http://www.probeformeters.com/
 • Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i przetwarzania danych z liczników energii elektrycznej
 • Routery GSM 3G/LTE http://4groutermodem.com/ 
 • Terminale radiowe LoRa
 • Terminale NB IoT

Oferta

 • usługa wykonania mapy zasięgu LoRaWAN  więcej informacji …
 • opracowanie koncepcji i projektów systemów komunikacji z użyciem technologi takich jak BPL, LoRaWAN, GSM …
 • opracowanie koncepcji i projektów systemów pomiarowych energii elektrycznej typu AMR/AMI/Smart Metering
 • urządzenia BPL (modemy, koncentratory, sprzęgacze niskiego i średniego napięcia) – szerokopasmowa komunikacja w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • routery GSM 3G/LTE
 • terminale GSM 2G/3G/LTE
 • modemy LoRa 868MHz
 • terminale NB IoT czyli tzw. wąskopasmowy LTE – komunikacja dla systemów IoT
 • konwertery interfejsów RS485/232-WiFi-Ethernet, RS485-LoRa/LoRaWAN, RS485-BPL, Ethernet-BPL …
 • głowice optyczne USB oraz Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej
 • oprogramowanie do odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej
 • WMBUS-BPL Gateway do akwizycji danych pomiarowych z urządzeń z interfejsem WMBUS
 • liczniki, analizatory i rejestratory  energii elektrycznej
 • liczniki innych mediów: woda, ciepło, gaz ( z interfejsem WMBUS, LoRaWAN)
 • sensory i gateways LoRaWAN

O nas

Od 1989 roku zajmujemy się tematyką pomiarów mediów energetycznych.

Początkowo w orbicie naszego zainteresowania była energia elektryczna. Braliśmy udział w budowaniu i wdrażaniu systemów pomiarowych rozliczeń obszarowych energii elektrycznej dla ówczesnych trzydziestu trzech Zakładów Energetycznych.

Z biegiem czasu systemy AMR/AMI łączyliśmy z nowymi systemami transmisji danych, takimi jak ETN, PSTN, GSM, RF, światłowody, PLC, BPL, LoRaWAN. Uzupełnialiśmy również pomiary o nowe media takie jak woda, ciepło, gaz oraz pomiary takie jak temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, wibracje…

Obecnie oferujemy:

 • doradztwo w zakresie systemów Smart Communication, Smart Metering, Internet of Things, LoRaWAN
 • projektowanie i wdrażanie ww. systemów
 • sprzedaż komponentów systemów takich jak: urządzenia pomiarowe – liczniki energii, urządzenia komunikacyjne – modemy BPL, routery GSM, terminale NB IoT, sensory LoRaWAN, konwertery protokołów, konwertery interfejsów.
 • projektowanie urządzeń wg. specyfikacji klienta (np. sensory LoRaWAN, konwertery protokołów i interfejsów).

Informacje o produktach

Opłata mocowa

Wstęp Cel opłaty Środki pochodzące z opłaty mocowej będą przeznaczone na finansowanie rynku mocy, którego celem jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Organizację rynku mocy oraz sposób obliczania i poboru opłaty mocowej określa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. …

Nakładki LoRaWAN dla wodomierzy JS4-02 Smart+ / JS4-02 Smart C+ firmy Apator

Nakładka LoRaWAN jest przeznaczona dla wodomierzy JS4-02 Smart+ oraz JS4-02 Smart C+ firmy Apator. Jest ona dostosowana mechanicznie do korpusu wodomierza. Nakładka zapewnia komunikację LoRaWAN o zasięgu do 15km w terenie otwartym oraz 3-5km w terenie zurbanizowanym. Dane z nakładek zbierane są za pomocą stacji LoRaWAN Gateway, która za pomocą komunikacji GSM LTE (lub sieci …

TLM MODBUS-LoRaWAN Gateway

TLM354 MODBUS -LoRaWAN Gateway służy do odczytu urządzeń wyposażonych w interfejs RS232/485 oraz Ethernet z obsługą protokołu MODBUS TCP oraz MODBUS RTU. Gateway pełni rolę urządzenia Master MODBUS RTU/TCP. Gateway w zaprogramowanym interwale czasu samoczynnie odczytuje urządzenie Slave MODBUS RTU/TCP a zestaw odczytanych danych przesyła do aplikacji IoT zazwyczaj umieszczonej w chmurze poprzez użycie infrastruktury …